sõnastikud ja teatmeteosed meie kontoris
post post

Viidad


Keeleline esmaabi Internetis

» Eesti Keele Instituudi keelenõuanne Internetis
» Eesti Õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006
» Keelevara
» Keeleveeb


Keeletööriistad Internetis

» Antonüümisõnastik
» Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia ressursid
» Eesti Keele Instituudi tarkvara
» Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas
» e-Teatmik: IT ja sidetehnika seletav sõnaraamat
» Fraseoloogiasõnaraamat
» Keelenõuanne soovitab 1
» Keelenõuanne soovitab 2
» Keelenõuanne soovitab 3
» Kohanimeandmebaas (KNAB) – Eesti ja välisriikide kohanimed
» Sünonüümisõnastik
» Terminibaas (ESTERM)
» Tähebaas: rahvusvaheliste standardite märgistik keelte ja kirjasüsteemide kaupa
» Väike murdesõnastik I–II


Asutusi

» Eesti Keele Instituut
» Eesti Rakenduslingvistika Ühing
» Eesti Terminoloogia Keskus
» Eesti Terminoloogia Ühing (ETER)
» Eesti Õiguskeele Keskus
» TA Emakeele Selts
» TÜ filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond


Võõrkeelte sõnastikke

» Inglise-eesti-inglise sõnastik
» Inglise-ladina-inglise sõnastik
» Inglise-leedu-inglise sõnastik
» Inglise-läti-inglise sõnastik


Õigusaktid

» Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord
» Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas

post post
footer